ZÁRUČNÍ PODMÍNKY společnosti UNICODE MD s.r.o.

Dodavatel UNICODE MD s.r.o. poskytuje odběrateli na dodané výrobky nebo zboží záruku na jakost v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku dle záručních podmínek uvedených v tomto dokumentu.

Záruční doba:

Na dodané výrobky a zboží kromě níže uvedených výjimek poskytuje dodavatel standardně záruku 12 měsíců ode dne dodání.

Výjimky:

Pokud je záruční doba výrobku nebo zboží uvedena na faktuře, dodacím listě nebo smlouvě potvrzené dodavatelem, má přednost před dobou uvedenou v těchto záručních podmínkách.

 • Na stolní tiskárny GODEX je poskytována záruka 36 měsíců od data fakturace (nevztahuje se na mechanické poškození, hlavu a váleček)
 • Na průmyslové tiskárny GODEX je poskytována záruka 60 měsíců od data fakturace (nevztahuje se na mechanické poškození, hlavu a váleček)
 • Na tiskárny CITIZEN je poskytována záruka 24 měsíců od data fakturace (nevztahuje se na mechanické poškození, hlavu a váleček)
 • Na tiskárny osazené v etiketovacích strojích se vztahuje stejná záruka jako na celý stroj
 • Na tiskové hlavy a válečky je poskytována záruka 6 měsíců ode dne dodání. Tato záruka se vztahuje i na hlavy dodávané jako součást nových tiskáren.
 • Na náhradní díly, na volitelné příslušenstí tiskáren GODEX a CITIZEN je poskytována záruka 6 měsíců od data fakturace.
 • Na spotřební materiál (TTR pásky, etikety, visačky, etikety a visačky s potiskem včetně dat …), spotřební díly a díly rychlého optřebení (přítlačné válečky, gumové, plastové, molitanové díly …) není poskytována záruka s výjimkou závad zjištěných při dodání, které musí být reklamovány nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne dodání. Tato záruka se vztahuje i na materiál a díly dodané jako součást nových zařízení.

Záruční a servisní podmínky:

Záruční reklamaci uplatní odběratel bez zbytečného odkladu po zjištění vady u dodavatele písemně, přičemž je povinen předložit detailní popis závady, platný dodací list nebo fakturu nebo smlouvu, kompletní výrobek v originálním balení nebo vadný díl.
Při oprávněné reklamaci je záruční oprava provedena v servisním středisku dodavatele bezplatně nejpozději do 10 pracovních dnů (práce, náhradní díly a materiál), dopravu do servisního střediska hradí odběratel, dopravu ze servisního střediska hradí dodavatel. Vyžaduje-li odběratel nebo okolnosti provedení záruční opravy na místě instalace, uhradí odběratel cestovní náklady a servisní práci dle platného ceníku dodavatele, náhradní díly a materiál potřebné pro odstranění záruční vady poskytne dodavatel bezplatně.
Dodavatel si vyhrazuje právo vyřešit záruční reklamaci dočasným zapůjčením ekvivalentního zařízení nebo dílu po dobu nutnou k odstranění závady. Zařízení nebo díly jsou zapůjčeny bezplatně pouze za úhradu dopravních nákladů, úměrného opotřebení tiskové hlavy, spotřebního materiálu a dílů spotřeby nebo rychlého opotřebení.
V případě neoprávněné reklamace budou odběrateli vyúčtovány veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace.
Pokud jsou některá ustanovení záručních a servisních podmínek uvedena na faktuře, dodacím listě nebo smlouvě potvrzené dodavatelem, mají přednost před odpovídajícími ustanoveními záručních a servisních podmínek uvedených v tomto dokumentu.

Vady vyjmuté ze záruky:

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 • neodborným zacházením,
 • chybnou obsluhou v rozporu s uživatelskou dokumentací
 • mechanickým poškozením
 • poškozením v důsledku přepětí v rozvodu elektrické sítě
 • používáním techniky, software nebo materiálů nedodaných dodavatelem
 • působením vyšší moci neovlivnitelné dodavatelem

Záruka na tiskovou hlavu termo a termotransferových tiskáren nebude uznána, pokud nedodrží odběratel následující podmínky:

 • odběratel musí používat tiskové materiály (TTR pásky, termoetikety) buď přímo dodané nebo schválené dodavatelem.
 • tisková hlava nesmí být mechanicky poškozená (škrábnutá, vytlačená apod.)
 • záruka se nevztahuje na opotřebovaní hlavy způsobené velkým objemem tisku etiket
 • utiskáren s počítadlem je odběratel při reklamaci povinen kvůli průkaznosti potištěných km doložit testovací etiketu s aktuálním stavem počítadla při prvotním založení reklamované hlavy do tiskárny a testovací etiketu s aktuálním stavem počítadla po zjištění závady na reklamované hlavě